PhDr. Josef Chytil (1812 - 1861)

historik moravský

K významným osobnostem města Kojetína bezpochyby patří další z řady moravských historiků 19. století PhDr. Josef Chytil.

Narodil se v Kojetíně 9. března 1812. Vystudoval gymnázium v Kroměříži a v Brně filozofii. V roce 1833 vstoupil do brněnského augustiniánského kláštera, odkud však v roce 1836 odešel a stal se praktikantem moravské stavovské kanceláře. V roce 1841 se stal pomocníkem zemského archiváře Antonína Bočka, po jehož smrti archív prozatímně řídil a v roce 1855 byl jmenován archivářem.

Dr. Josef Chytil je charakterizován jako muž šlechetné povahy, neúnavné práce a vytrvalosti, nadmíru svědomitý, uvážlivý a kritický. Přepsal mnoho listin důležitých pro moravské dějiny, pořídil jejich seznamy a rejstříky. Za své zásluhy byl jmenován dopisujícím členem Královské společnosti věd v Praze. Císař František Josef I. ho vyznamenal zlatým záslužným křížem a korunou.

Z mnoha vědeckých prací, které napsal, jsme do výběru zařadili jen několik, vesměs českých

  • "Obšírné spravování sněmu zemského v Brně r. 1848-1849"

  • "Staré desky Markrabství moravského XIV. a XV. století"

  • "Historické pojednání o zřízení zemském v Markrabství moravském od XII. století do roku 1849"

  • "Příspěvky historické ku poznání staršího a novějšího znaku Markrabství moravského"

  • "Codex diplomaticus Moraviae", svazek V. - VII. Soubor nejvýznamnějších moravských listin. Pokračoval tak v díle svého předchůdce, archiváře Antonína Bočka, který vydal první čtyři svazky.

Svému rodnému městu Kojetínu věnoval práci "paběrky z dějů kojetínských". Vyšlo v Brně roku 1851.

Dr. Josef Chytil zemřel v Brně v roce 1861. Je pohřben na Ústředním hřbitově, na čestném místě, vedle hrobu Josefa Dobrovského, nedaleko hrobky Řehoře Mendla, Pavla Křížkovského a dalších vynikajících osobností našeho národa.