Městské muzeum

 


Expozice muzea

VIC - Masarykovo náměstí 8
752 01 Kojetín

Otevírací doba:
pondělí - pátek 9.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin
sobota, neděle: po telefonické dohodě
sobota, neděle: červen – srpen 10.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

Depozitář muzea:

6. května 1373       
752 01 Kojetín

telefon: 581 762 046, mobil: 774 001 375
e-mail: muzeum@meks.kojetin.cz


- Správa depozita a sbírek
- Akviziční činnost
- Výstavní činnost
- Osvětová činnost
- Publikační činnost


Městské muzeum v Kojetíně bylo založeno v roce 1935 díky nadšení a obětavosti vlastivědných pracovníků, kteří ustavili Muzejní spolek pro Kojetín a okolí. V čele stál Eduard Dudík a Maxmilián Navrátil.
V roce 1963 bylo muzeum začleněno v rámci integrace muzejní sítě do tehdejšího Vlastivědného ústavu v Přerově.
Na základě žádosti Města Kojetín, podložené usnesením zastupitelstva města ze dne 11. 12. 1991, byla dne 5. června 1992 sepsána dohoda o přenesení funkce zřizovatele, uzavřena ve smyslu § 67, odstavec 2, zák. č. 367/1990 Sb. o obcích. Dohodou mezi Okresním úřadem v Přerově a Městem Kojetín byla ke dni 1. července 1992 přenesena funkce zřizovatele s právem zřizovat, řídit a rušit místní muzeum a galerii na Město Kojetín.
V roce 1993 správu muzejních sbírek v Kojetíně dostalo do svého statutu Městské kulturní středisko Kojetín jako předmět hlavní činnosti včetně zabezpečení sbírek, výstavní činnosti a péče o fond.

Ve sbírkovém fondu kojetínského muzea jsou uloženy doklady o trvalém osídlení území dnešního Kojetína i z doby paleolitu, ukázky lidového umění, kroje, lidová keramika, bohatá numismatická sbírka, obsáhlá je sbírka starých tisků, řemeslnického nářadí, historických zbraní, uměleckých děl, nábytku, religiózních artefaktů, jsou zde zastoupeny i exponáty z obou světových válek, sbírky obsahují i cenné předměty a dokumenty vztahující se k významným kojetínským osobnostem např. Marii Gardavské, Gustavu Voždovi, Janu Sázelovi, Stanislavu Hlobilovi st., významnou složku fondu tvoří historické materiály mapující kojetínské spolky a organizace např. Hanáckou besedu, Hanáckou scénu, Sokol Kojetín, tvůrčí skupiny Signál 64, dobrovolných hasičů i dnes již neexistujících např. Orla, Vlastivědného spolku, spolku Jaroslav, Okrašlovacího spolku města, Českého klubu velocipedistů Kojetín a dalších.