Badatelský řád

BADATELSKÝ STUDIJNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO MUZEA MěKS KOJETÍN

Sbírkové fondy muzea jsou pro studijní a badatelské účely k dispozici podle těchto zásad:

I. Úvodní ustanovení

a) Studovat muzejní materiály má v zásadě právo každý občan ČR, a to na základě povolení, které vydá muzejní pracovník (ústní souhlas ke studiu sbírek a písemností uložených v depozitáři i na expozici). Toto povolení ke studiu může být vydáno občanovi pouze v souladu s ustanoveními zákonné úpravy, zejména
v souladu s § 9 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy.

b) Příslušníci jiných států mohou studovat muzejní materiály jen se souhlasem ředitel MěKS Kojetín.

c) Muzeum neobstarává ke studiu sbírkové fondy jiných muzeí.

d) Termín studia muzejních exponátů je badatel povinen si dopředu dohodnout s muzejním pracovníkem.

II. Předkládání materiálu ke studiu

a) Každého badatele před počátkem studia muzejní pracovníku zapíše do Deníku a návštěvní knihy Městského muzea Kojetín.

b) Požadovaný materiál se předkládá pouze v depozitáři nebo expozici muzea pouze za přítomnosti odpovědného pracovníka muzea. Studium materiálů mimo tyto prostory je možné pouze po domlouvě s pracovníkem muzea na základě smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu.

c) Ke studiu se předkládá zásadně jen materiál zpracovaný. Badatel je povinen pečovat o to, aby neporušil předměty a nezměnil jejich uspořádání.

d) Badatel nemá právo vyhrazovat si ke studiu určitý materiál jen pro sebe, tentýž materiál může současně studovat i několik badatelů.

e) Materiál nemusí být předložen ke studiu, jestliže jej muzeum vyhrazuje ke zpracování tématu ve schváleném plánu činnosti pracovníka muzea, který má přednost při zpracování materiálu po dobu tří let.

III. Povinnosti studentů, badatelů a pracovníků muzea

a) Student či badatel je povinen se zapsat při každé návštěvě do Deníku a návštěvní knihy muzea. Na požádání je povinen prokázat se občanským průkazem, příp. jiným osobním dokladem.

b) Student či badatel je povinen dodržovat podmínky studijního řádu, jinak může být ze studia vyloučen. Je povinen dbát pokynů muzejního pracovníka.

c) Student či badatel je povinen ve svých pracích, publikacích i rukopisech, uvádět použitý muzejní materiál, bez vyzvání oznámit muzeu bibliografické údaje o své práci a v případě publikování práce zaslat muzeu jeden výtisk. Využíváním muzejních materiálů studentem či badatelem nesmí být porušena práva vyplývající z autorského zákona.

d) Student či badatel smí používat informací, získaných z muzejních materiálů, jen k účelu, který stanoví muzejní pracovník po předešlé domluvě s badatelem.

e) Student či badatel je povinen odložit na určeném místě po čas studia aktovku či jiné zavazadlo. Je povinen odevzdat materiál v neporušeném stavu a nahradit případné škody, které by během studia způsobil. Během studia materiálů je zakázáno jíst, pít a kouřit.

f) Pracovník muzea, který předkládá studentu či badateli materiál ke studiu, je povinen zkontrolovat před započetím studia a po jeho ukončení stav předmětu a bezpečně jej uložit.

IV. Zásady zhotovování reprodukcí

a) Reprodukce předmětů v muzejních sbírkách provádí zásadně odpovědný pracovník muzea, případně osoba určená ředitelem MěKS Kojetín (v případě tisku za poplatek dle ceníku MěKS Kojetín).

b) V případě povolení zhotovení reprodukcí v muzeu je autor povinen předat muzeu jedno paré vzniklých materiálů.

c) Reprodukce muzejních sbírek (fotografie, videozáznamy apod.) mohou být publikovány, zveřejněny či jinak využívány zásadně jen se souhlasem MěKS Kojetín.

V. Závěrečná ustanovení

Poruší-li student či badatel některou ze svých základních povinností uložených studijním řádem, může mu být další studium muzejních materiálů odepřeno.

Badatelský studijní řád Městského muzea MěKS Kojetín je závazný pro všechny studenty či badatele i pracovníky muzea v Kojetíně.

V Kojetíně 1. ledna 2016.

Hana Svačinová
ředitelka MěKS Kojetín