Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO MUZEA MěKS KOJETÍN A GALERIE MěKS KOJETÍN
V PROSTORÁCH VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA KOJETÍN

I. Obecná ustanovení

 1. Návštěvními prostorami Vzdělávacího a informačního centra Kojetín (dále jen VIC) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.
 2. Otvírací doba těchto prostor je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou zveřejněnou při vstupu do VIC a na webových stránkách. Otvírací doba může být za určitých podmínek změněna dle potřeb organizace. O této změně jsou návštěvníci vždy předem informováni při vstupu do VIC a webových stránkách.
 3. Vstup do galerie VIC, stálé expozice muzea je zdarma, vstup do Hrůzostrašného sklepení je zpoplatněn. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením návštěvních prostor.
 4. Pro vstup invalidních vozíků a kočárků slouží pouze hlavní vchod – galerie VIC a stálá expozice muzea v zadní části VIC Kojetín. Pro zajištění vstupu je nutné informovat informačního pracovníka VIC Kojetín. Hrůzostrašné sklepení nemá bezbariérový přístup.
 5. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni informačním pracovníkem VIC Kojetín 10 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit prostory VIC do konce návštěvní doby.
 6. Výše vstupného do Hrůzostrašného sklepení, muzejní expozice, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně. Je prezentována na informacích VIC Kojetín a na webových stránkách MěKS Kojetín a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.
 7. Návštěvníci jsou povinni uschovat si vstupenku po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 8. Děti ve věku do 15 let mají povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

II. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost. Dotýkat se smějí jen mobiliáře a exponátů, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto označeny.
 2. Fotografování vystavených exponátů je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití externího blesku a stativu. MěKS Kojetín si vyhrazuje právo zákazu pořizování fotografií ve stanovených výstavách. Zákaz fotografování u těchto výstav je umístěn na viditelném místě před vstupem do výstavy.
 3. Do výstavních prostor VIC je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty vyjma vodících a asistenčních psů doprovázejících zdravotně postižené osoby.
 4. V návštěvních prostorách je zakázáno jíst a pít.  

III. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

 1. Uvnitř prostor celého VIC je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
 2. V případě úrazu návštěvníka se úraz nahlásí informačnímu pracovníkovi VIC Kojetín, který zajistí první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne řediteli organizace.
 3. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky, zkušenosti z prohlídky v návštěvních knihách, jež jsou vedeny přímo v expozicích a galerii. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného pracovníka nebo přímo na vedení MěKS Kojetín.
 4. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jiným nepřiměřeným chováním škodu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR (§ 13 zákona č. 283/91 Sb.). Rozsah, výši a způsob náhrady škody určí MěKS Kojetín.
 5. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do prostor VIC zakázán.

IV. Organizované prohlídky a doprovodné programy

 1. Organizovaná prohlídka a doprovodné programy pro školní a dětské kolektivy se koná za vedení informačního nebo muzejního pracovníka ve skupinách o minimálním počtu tří osob, včetně neplatících dětí do věku 6 let, a o maximálním počtu 20 osob – expozice muzea, 10 osob – Hrůzostrašné sklepení. Organizované prohlídky a doprovodné programy je nutné  předem objednat.
 2. Za organizované skupiny dětí a mládeže zodpovídá jejich pedagogický dozor jak v průběhu doprovodného programu, tak i v případě, že se žáci po muzejních prostorách pohybují samostatně.

V. Závěrečná ustanovení

 1. MěKS Kojetín nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu VIC Kojetín.
 2. Výjimku z návštěvního řádu může, ve zdůvodněných případech, povolit pouze ředitel MěKS Kojetín.
 3. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitele MěKS Kojetín.

V Kojetíně 1. ledna 2016

Hana Svačinová
ředitelka MěKS Kojetín