Rok 2015


Ohlédnutí za rokem 2015


Jsme velmi potěšeni, že občané našeho města knihovnu vyhledávají (nárůst počtu návštěvníků), využívají její služby a co je nejdůležitější - jsou s nimi spokojeni. Jejich názor vyjadřuje certifikát Prověřená společnost, který naše knihovna obdržela na základě kladných hodnocení našich uživatelů.

V roce 2015 navštívilo knihovnu 20 513 návštěvníků, celkem si naši čtenáři vypůjčili 39 379 knih a časopisů. Knihovna uspořádala celkem 128 akcí, které navštívilo  2 404 účastníků.

K 31. 12. 2015 eviduje knihovna 57 825 svazků knihovních dokumentů (knihovna Kojetín + 9 místních knihoven). Velký důraz klademe na kvalitu a aktuálnost knihovního fondu a jejich souvislost s místními potřebami.

Samozřejmostí byla po celý rok pravidelná výpůjční činnost dle požadavků informační služby a s nimi související přístup k internetu  i meziknihovní výpůjční služba.

Pro čtenáře připravujeme pravidelně každý měsíc seznam knižních novinek v tištěné (k nahlédnutí v půjčovně) a elektronické podobě (www.mekskojetin.cz/knizni-novinky). V loňském roce proběhl pořad s přední českou socioložkou Jiřinou Šiklovou na téma její poslední knihy Vyhoštěná smrt, autorské čtení s písněmi hudebníka, zpěváka a spisovatele Richarda Pachmana -Tylda, a cestopisná přednáška Zlatuše Knollové  - Kouzlo jihu Srí Lanky.

Donáška knih do domu – pro seniory Centra sociálních služeb a zdravotně handicapované občany.

Kniha do čekárny – obdoba národního projektu Kniha do vlaku, jehož cílem je dát knihám „druhou šanci“. Vyřazené knihy z fondu naší knihovny poslouží ke zkrácení času v čekárnách  lékařů, nebo si najdou místo i v domácích knihovničkách. Instalováno dle zájmu lékařů u MUDr. J. Palmašové, D. Horákové a V. Procházkové.

Uspořádali jsme několik výstavek a prezentovali naše literární besedy v Centru sociálních služeb a Domě sv. Josefa.

Knihovnu pravidelně navštěvují žáci všech mateřských, základních škol a gymnázia z našeho města. Za těmi nejmenšími dětmi pravidelně docházíme do MŠ. Žáci ZŠ a gymnázia absolvují v rámci výuky cyklus lekcí informační výchovy (pro každou třídu máme připravenou lekci či exkurzi), a organizujeme pořady, ve kterých představujeme spisovatele, ilustrátory či jiné významné osobnosti kulturního života s tématy, která jsou pro tuto věkovou skupinu zajímavá a aktuální, např. spisovatelka Petra Dvořáková a její interaktivní beseda o anorexii „Já jsem hlad“ . Dále jsme se zapojili do celostátní akce  „Noc s Andersenem“ a  vymysleli její obdobu k Evropskému dni mobility nazvanou „Kam až dojedeš, aneb, Tajemstvím opředená místa Kojetína“.
Podařilo se nám vysadit i symbolický strom Pohádkovník - Fabularius Anderseni. (v měsíci říjnu k Mezinárodnímu dni stromů).
Samozřejmostí je úzká spolupráce se školními družinami, nejde jen o pravidelné půjčování knih, ale pro děti je v knihovně vždy připraven kvíz nebo soutěž.

Jitka Lorencová, vedoucí Městské knihovny MěKS Kojetín


Prosinec 2015


Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my

Beseda s knížkou Miloše Kratochvíla „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my“.
Úsměvné vyprávění malého kluka o nejkouzelnějším a nejvoňavějším období v roce. Humorné ukázky z knížky byly proloženy vyprávěním o lidových zvycích a pověrách, které se přenášely z generace na generaci a některé se dochovaly dodnes. Děti se dozvěděly, co jsou to „barborky“ a proč je vdavekchtivé dívky olamovaly v sadech, rozkrajovaly jablka a hledaly hvězdičky a děvčata házela přes hlavu papučí a jedna dívenka, když její bota dopadla špičkou ke dveřím, nám sdělila, že je to pravda, že půjde z domu. Ne, že by se měla vdát, na to opravdu neměla věk, ale že se bude s rodiči stěhovat. A pak, že pověry patří minulosti! Záleží jenom na výkladu... Akce se konala pro 3. třídy základních škol a I. stupeň ZŠ Sladovní.


Rukodělná dílnička

Výroba adventních přáníček a záložek pro školní družiny.


Lekce informační výchovy

Naučná literatura (vyhledávání v encyklopediích a internetu, srovnání, rozdíl) pro žáky 8. tříd ZŠ.


Mikulášské čtení a tvořivá dílnička

Čtení a povídání o vánočních zvycích a tradicích, výroba vánočních ozdob pro školní družiny.


Listopad 2015


Kouzlo jihu Srí Lanky - Zlatuše Knollová

V přednášce ve středu 18. listopadu 2015 jsme se vydali na cesty  po kouzelném ostrově Srí Lanka. Vyprávět nám přijela Zlatuše Knollová, kterou na ostrov přivedl její zájem o čaj. Tento nádherný ostrov navštívila několikrát, uchvátila ji nádherná příroda, krásné pláže, příjemní lidé a historické památky. Zážitky z cest daly vzniknout pořadům, kterými obohacuje své posluchače. Viděli jsme želví líhně, doly na měsíční kámen, vyhřívající se krokodýly, impozantní chrámy, tradiční tance, vyparáděné slony při velkolepé oslavě v Kataragamě a mnoho dalších zajímavostí. Na závěr přednášky následovala ochutnávka výborného cejlonského čaje, který si mohli účastníci zakoupit také domů.

 


Kniha do čekárny

Od měsíce října v čekárnách praktických kojetínských lékařů fungují biblioboxy Městské knihovny MěKS Kojetín, jejichž cílem je zpříjemnit pacientům dobu čekání na svého lékaře a zároveň dát knihám „druhou šanci“.
Půjčit – vzít – darovat vlastní – to znamená, že pacienti si mohou knihy půjčit a vrátit zpět, vzít si je domů, nebo přinést své vlastní. Tato aktivita je obdobou národního projektu „Kniha do vlaku“.

 


Vánoční ochutnávka

Výstava (23. - 27. listopad 2015)výrobků uživatelů Domu sv. Josefa Charity Kojetín v oddělení pro dospělé čtenáře. Výrobky byly pestré tak, jako skupina lidí, která je vyráběla.

 


Velký knižní bazar

Výprodej straších opotřebovaných knih se konalo ve dnech 23. - 24. listopadu 2015.

 


Lekce informační výchovy

Lekce byly určeny zákům 6. a 7. tříd zákl. škol a studentům gymnázia.


Pohádky z dopravního hřiště

Beseda na téma bezpečného silničního provozu z knih „Nové pohádky o dopravních značkách“, „Auta“
a „O červeném autíčku“ byla určena pro děti v mateřské škole.

 


Halloween v knihovně

Tvořivá dílnička – výroba strašidýlek, strašidelné čtení a luštění pro školní družiny.


Říjen 2015


Týden knihoven 5. - 11. 10. 2015

Tradiční, 19. ročník celostátní akce, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
Letošní motto: Zažijte knihovnu jinak

Týden knihoven v číslech:
Aktivní návštěvníci: 228  (ti, co navštíví knihovnu za účelem půjčení či vrácení knih nebo časopisů)
Počet nově registrovaných čtenářů: 72
Počet návštěvníků v rámci exkurzí: 116  (žáci 9. tříd ZŠ, kvarta a 1. roč. Gymnázia Kojetín)
Počet návštěvníků v rámci soutěží a „Vítání prvňáčků“: 44  (děti ze školní družiny)
Počet výpůjček: 782 svazků

Návštěvníkům a uživatelům bylo v knihovně nabízeno malé pohoštění v podobě šálku kávy či čaje. Naším cílem bylo dostát letošnímu mottu Týdne knihoven, a tím zpříjemnit čas strávený v knihovně.


Lekce informační výchovy

pro žáky 5.tříd základních škol


Tvořivá dílnička  (děti ze školních družin)

- výroba ozdob na dekoraci stromu Pohádkovník


„Znáš pohádky?“  - soutěž pro školní družiny

Děti 2. a 3. tříd ze školních družin  formou kvízů, hádanek a křížovek luštily správné názvy pohádek. Nejlepší z nich byly odměněny diplomem a drobnými cenami.


Vítání prvňáčků

Prvňáčkové se stávají čtenáři! S nabývající dovedností samostatného čtení a s prvními vypůjčenými knihami byly děti pasovány na čtenáře.


Vysazení StromuPohádkovník“ – Fabularius Anderseni

K výročí Mezinárodního dne stromů za přítomnosti starosty p. Jiřího Šírka a dětí, které se účastnily letošní noci s Andersenem, jejich rodičů a přátel knihovny jsem vysadili v pátek 16. října 2015 v 15.00 v Husově ulici (naproti bývalé Hasičárny) strom Pohádkovník. Přejeme si, aby rostl a sílil pro potěchu nás všech a byl okrasou města.

   


Krajinou ječných klasů

Němčicko a okolí v povídkách a pověstech. Literární beseda pro Centrum sociálních služeb Kojetín a uživatele Domu svatého Josefa.
Převyprávěné regionální pověsti Antonína Oščádala, dlouholetého ředitele LŠU v Němčicích nad Hanou.

 


Setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín


Richard Pachman a literární pořad Tylda

Dne 21. října 2015  proběhl v sále VIC pořad avizovaný jako autorské čtení z knihy Tylda,  autorů – otce a syna, olomouckých rodáků – Františka a Richarda Pachmanových. Román byl napsán na základě skutečných událostí druhé světové války, o tom jak tyto zasáhly do osudů jedné olomoucké rodiny a změnily jí život. Hlavní hrdinka Tylda je deportována do koncentračního Tábora Terezín, její babička dokonce v Terezíně umírá a její matka Olga je během války zabita v Estonsku. Tylda před odchodem do transportu řeší, pro ženu – matku, to nejbolestnější dilema svého života, opouští své dítě. Malý Fanula pobývá u svých příbuzných v Kojetíně, převlečený za holčičku Betku. Tímto svým rozhodnutím mu Tylda zachrání život. A nebylo to nakonec jen autorské čtení...
Richard Pachman na úvod povyprávěl o začátcích své umělecké dráhy, o vážném úraze, který prodělal a zazpíval několik svých krásných písní (např. Scarabeus, Neodvolám a další). A protože letošní rok vzpomínáme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, část pořadu věnoval Richard Pachman i oratoriu Mistr Jan Hus, které bylo oceněno v roce 2006 cenou nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových. Dozvěděli jsme se, co tohoto milého, nadaného umělce vedlo k oslavě historické ikony, která tak významně ovlivnila naše dějiny.
Vystoupení Richarda Pachmana, jeho písně a projev, nám zúčastněným přinesly silný umělecký a nezapomenutelný zážitek. Děkujeme Richarde Pachmane!
Richard Pachman, hudební skladatel, zpěvák, textař, malíř a spisovatel, přezdívaný „Český Vangelis“ Od roku 1993 vydal třicet CD a čtyři DVD a koncertoval v řadě zemí.
V Praze jsou známé jeho vystoupení na Křižíkově fontáně na Výstavišti a adventní koncerty v českých městech. Napsal několik muzikálů a scénické oratorium Mistr Jan Hus.
Z literární činnosti si připomeňme autobiografické knihy Jak chutná bolest, Jak chutná život a historicko -
romanticko-filosofický román Útes, jeho pokračování Notre Dame a knihu o stalkingu s autobiografickými prvky Kdokoliv.

 


Září 2015


Kam dojedeš aneb Tajemstvím opředená místa Kojetína

Akce k Evropskému týdnu mobility

V pátek 18. září odpoledne vyrazili starší čtenáři dětského oddělení Městské knihovny MěKS v Kojetíně na cyklistický výlet za tajemstvím opředenými místy Kojetína. Nejsme totiž jenom knihomolové zalezlí  v literatuře. Rádi se přesvědčíme na vlastní oči o tom, co se v knížkách dočteme. Tentokrát jsme čerpali z pověstí kojetínského rodáka Bohumila Štégera.  Naše putování jsme začali hledáním pokladu na „Šprlochu“. Schválně, jestlipak víte, které části Kojetína se tak říkalo? Naši mladší čtenáři to už ví. Museli si to „vygůglit“ a pak na kolech najít.
Po objevení pokladu jsme pokračovali po polních cestách kolem křížků, božích muk a rasovny směrem ke Tvorovicím. Dojeli jsme až k rybníkům na Choleráku. Tam jsme ukryli a zaměřili novou „kešku“. Jmenuje se „Kojetínské pověsti“ a je to „keška“ dětských čtenářů naší knihovny. Až proběhne její registrace, zkuste si udělat výlet a „zakeškujte“ si.  Nezapomněli jsme se zastavit u křížku na Cholerovém hřbitově a připomenout si na tomto ponurém místě smutné okamžiky dějin našeho města.  Naše vyjížďka skončila „Na spravedlnosti“. Je to místo, kde se v časech minulých vykonávaly popravy. Dnes už jen památná lipka připomíná, kde stávala šibenice. Pod její šumící korunou jsme si přečetli pověst B. Štégera „Poslední poprava v Kojetíně“.  Prazvláštní atmosféru tohoto místa dokreslily verše K. H. Máchy z básně „Máj“. Raději pryč odtud! Se setměním a s prvními kapkami deště jsme pospíchali do knihovny  na večeři od maminek.  Po společném hodování děti vyráběly ozdůbky na náš budoucí strom „Pohádkovník“, které na něj 16. října odpoledne při jeho vysazení navěsíme. Ty, co měly hotovo, po skupinkách odcházely do tajemného sklepení pod naší knihovnou. V bývalém rozsáhlém hostinském sklepení měly děti nachystanou hru „Únik“. Za přítomnosti bílých pavouků a „nebožtíka Vendelína“ hledaly klíč od sklepení, aby unikly smrti hladem a žízní. Ostatní účastníci zatím v knihovně hráli společenské hry, seznamovali se s „keškováním“, luštili, kreslili a samozřejmě četli.
Po poslední hře na sále a po večerní hygieně jsme se „zavrtali“ do spacáků. Ještě trochu pověstí před spaním a dobrou noc!  Po společné snídani se děti na kolech rozjely do svých domovů. Snad se nejen pobavily, ale také si něco zapamatovaly z bohaté historie našeho města. Snad jsme jim pozvedli sebevědomí, že nejsou jen z malého městečka zmítaného nešvary dnešní doby. Vždyť jeho budoucnost závisí na nich.  Proto velký dík všem, kdo nám ve snažení pomáhali. Tzn. našim rodinným příslušníkům za svůj volný čas, paní Zdráhalové za vstřícnost a ochotu a Městské policii Kojetín za doprovod po městských komunikacích. Ivana Kusáková, knihovnice dětského oddělení

Foto: http://knihovna-kojetin.rajce.idnes.cz/Kam_az_dojedes_-_18.9.2015/

   

   


Srpen 2015


Přechod na RDA – nová katalogizační pravidla

Katalogizační pravidla jsou součástí knihovnické praxe od nepaměti – vždyť posláním knihovníků je neuspořádaný svět informačních zdrojů uspořádat, umožnit nalezení potřebné informace, dokument identifikovat. V dobách klasických lístkových či tištěných katalogů vznikala „národní“ pravidla (obvykle odvozená od jiných národních pravidel). Když vstoupily do hry počítače a databáze, už bylo třeba přemýšlet o vzájemné směnitelnosti dat, a to nejen v měřítku národním. Údaje, vybrané z dokumentu (či jinak doplněné), bylo potřeba pokud možno jednotně ukládat. Tak vznikly tzv. bibliografické formáty. V ten okamžik dochází k oddělení uložení dat (k čemuž slouží formáty ukládací, resp. výměnné) a jejich zobrazení(tisk) pro potřeby uživatelů (k čemuž slouží formáty výstupní).

Naše knihovna doposud katalogizovala podle Anglo-amerických pravidel (AACR2R), které se jeví v dnešní době zastaralé, a proto přechází od srpna na nové  pravidla RDA (Resource Description and Access), tím zůstanou naše katalogizační záznamy kompatibilní se záznamy v Souborném katalogu ČR, i dokonce se zahraničními.( RDA jsou pravidla globální).

Chci jen podotknout, že naši uživatelé změnu prakticky nezaznamenají, těžkou hlavu budeme z nich mít my – knihovníci, neboť vše nové se rodí v bolestech...


Květen 2015


Co je nového v knihovně?

Městská knihovna MěKS obdržela v měsíci květnu certifikát Prověřená společnost 2015, který jí byl udělen firmou „Centrum Výzkumu Názorů Klientů“ sídlící v Ostravě. Na českém trhu působí od roku 2014 a tento projekt spustila díky zjištění, že internet je právě ta ikona, která mění stávající obchodní modely a tím i chování a reakce spotřebitelů.

Děkujeme všem našim spokojeným čtenářům a uživatelům za kladná hodnocení  knihovny a věříme, že i nadále budou s její činností spokojeni, neboť knihovnictví vnímáme jako službu a spokojený uživatel je pro nás priorita.

Více informací na www.proverenaspolecnost.cz


Noc s Andersenem podruhé !

Večer z 22. na 23. května proběhla v kojetínské knihovně druhá „Noc s Andersenem“. Jedná se o celostátní akci pořádanou na výročí narození H. CH. Andersena, která má podporovat dětské čtení. Do letošního jubilejního 15. ročníku se zapojilo 620 knihoven v celé ČR. Protože loňská první „Noc s Andersenem“ měla velký úspěch a zájemců o spaní v knihovně bylo hodně, museli si naši malí čtenáři účast na akci vybojovat v celoroční soutěži nazvané „ Dobytí pevnosti Fabulárum“. Děti v průběhu školního roku, ať už jako jednotlivci nebo se školní družinou, luštily křížovky, hádanky, rébusy a kvízy, zdobily svými obrázky a jinými dílky knihovnu, účastnily se místních i celostátních literárních a ilustrátorských soutěží a samozřejmě si půjčovaly a četly knihy. Pro nejlepší čtenáře a soutěžící byla odměnou noc strávená v knihovně.
Vše začalo v pátek 22. května v sedmnáct hodin. V komnatách naší pohádkové pevnosti se sešlo 22 nejlepších čtenářů z 1. až 4. tříd základních škol. A protože knížkou letošní noci se stal komiks „Na hradě Bradě“, uvítala děti bílá paní Ivana, Sněhurka Jitka, čarodějnice Alena, královna Hana, vodnice Hanka, indián Franta, loupežník Luděk a kostlivec Péťa. Aby i pohádkové bytosti rozeznaly naše nová pážata, vyrobila si po krátkém přivítání a rozdělení do týmů své erby se všemi náležitostmi.
Aby dojem byl úplný, oblékla si pážata své kostýmy. Rázem se sály hemžily princeznami, rytíři, čarodějnicemi a loupežníky.
A už na nás v dětském oddělení čekala návštěva. Tak tiše, ani muk, pan starosta Jiří Šírek čte nejprve dojímavou Kytici a v tom vchází malá, hnědá, tváře divé pod plachetkou osoba. Děti napjatě poslouchají balady K. J. Erbena, které si pro ně pan starosta přichystal k přečtení.
Naladěni napínavým čtením jsme se pustili do dobývání pevnosti Fabulárum. Čtyři družstva nejprve musela získat potřebnou indicii , aby se začaly z pevnosti sypat zlaťáky. Naštěstí soutěžící dobře znají naše ilustrátory dětských knížek a filmů a tak byla indicie rázem na světě. No a teď klíč k bráně od pevnosti! Kde ho hledat, prozradila kouzelná rybka, která poztrácela šupiny a děti jí je pomohly najít. Brána nádvoří se otevírá... Bude indicie správná ? Posypou se zlaťáky ? Sláva „pohádka“ je to správné slovo a už se na děti sype zlato ! Pak se královsky rozdělíme a šup do hodovní síně na hostinu od maminek. Po královské tabuli odpočíváme v hradní knihovně, kde nám Sněhurka a čarodějnice s královnou předčítají krásné příběhy.
A už zase poposedáme, vrtíme se, už bychom zase běhali. Tak hurá do sálu a řádíme. Nosíme míčky na lžíci, běháme po papírech, Čepičárna střídá hru Na ovečky, atd. A mezitím se venku pomaloučku stmívá. Dojde už konečně na stezku odvahy? Ještě zbudujeme u hezkých písniček hrad z přinesených krabic a už je úplná tma.
Dvojičky putují temnými a tajuplnými chodbami starodávné budovy za svitu svící. Sem tam na ně jukne nějaké to strašidlo. Schází po schodech do sklepení a za svou odvahu dostávají od kostlivce královský glejt, který je povyšuje do stavu rytířského.
Kostlivec je dobračisko od kosti, takže někteří opovážlivci se mu představují rukou podáním, až mu chřestí všechny kosti. Nakonec všichni šťastně doputovali do dětského oddělení. Tam si nachystali své pelíšky a připravili se na spaní.
Do setmělé místnosti náhle vpluje tajuplná postava oblečená jako z dávných časů ve fráčku a cylindru. Duch pana Andersena se zjevil v naší knihovně ! Tiše s dětmi promluvil a zmizel zase v hlubinách času své pohádkové říše.
Všechny pohádkové bytosti se snaží čtením pohádek a pověstí utišit nepokojné hemžení ve spacácích. Postupně se jim to daří a před půlnocí je slyšet jen pravidelné oddychování a sem tam pochrupkávání.
Brzy ráno už někteří nedočkavci sahají po knížkách a čtou si. Ale to už vstáváme všichni a míříme si to do hodovní síně na snídani. Naše nocování končí, skvělé princezny a rytíři nás opouští. Bylo to prima, za rok zase ! Ti starší mají možnost už na podzim. V noci z 18. na 19. září se uskuteční další nocování v knihovně pro čtenáře 5. až 9. třídy.
Poděkování na závěr patří našim hostům, panu starostovi Jiřímu Šírkovi a panu „Andersenovi“, kteří si pro nás udělali čas a rádi nás navštívili. Dík patří také rodičům Marušky Medunové a Pavlínky Košťálkové, kteří nám pomohli a podpořili nás. Celá akce mohla správně klapat a zapadat do sebe jen díky sehranému týmu pohádkových bytostí: Jitce Lorencové, Aleně Fíkové, Haně Divilové, Haně Obrtelové, Františku Obrtelovi, Luďkovi Fíkovi a Petrovi Lorencovi, kteří se dětem po celý večer naplno věnovali.

http://knihovna-kojetin.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2015_-_Kojetin/


Kam až dojedeš od věže tovačovského zámku

Literární beseda o regionálních pověstech na motivy knihy „Kam až dohlédneš“ od Bohumila Štégera pro 4. třídy ZŠ.

Kdo vyžene šotka z knihovničky?

Úkoly a hádanky z knížky Jiřího Havla „Překlepy a nedoklepy“ pro školní družiny.

Výtvarná dílnička

Výroba kytiček a zajíčků z papíru na výzdobu knihovny pro školní družiny.

 

Poslední aristokratka, aneb Čemu se Češi smějí?

Literární hodinka s románem Evžena Bočka, která obdržela cenu M. Švandrlíka za nejhumornější knihu roku 2012. Hlavní postavou knihy je František Antonín hrabě Kostka z Kostky, potomek šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komunistického režimu se s americkou manželkou Vivien a dcerou Marií vrací do Čech, aby převzal rodinné sídlo. Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný rodokmen, emigrantství, místní zemitost, zámek jako konkurenceschopná atrakce, bohatý kníže Schwarzenberg, zpěvačka Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy, z nichž autor, profesí kastelán na zámku v Miloticích, upředl sérii panoptikálně komických situací.
Rozesmáté tváře posluchačů a dlouhý potlesk byl potěšující a potvrzující rčení, že „humor je kořením života“.
11. května 2015 v 10 hod., Centrum pro seniory Kojetín, uživatelé Domu svatého Josefa
28. května 2015 ve 14 hod., Centrum sociálních služeb Kojetín

Výstavka šperků Ivety Pouperové

Šperky z polymerové hmoty FIMO byly pro širokou veřejnost vystaveny od 11. do 22. května 2015 v dospělém oddělení.


Duben 2015


První čtení, to nic není

Beseda nad knihami z edice „První čtení“ pro „prvňáčky“ kojetínských ZŠ.

Setkání v knihovně

Seznámení s knihovnou a jejím fondem, beseda nad knihami pro I. stupeň ZŠ Sladovní, Kojetín.

Velikonoce v dětském oddělení

Velikonoční zvyky a tradice, aprílové hádanky a luštění

Tvořivá dílnička

Výroba přáníček pro maminky ke Dni matek (2. květnová neděle)

Zlaté dítě

Kolektivní čtení z knih, oceněných cenou Zlatá stuha: Kosprd a Telecí a Meluzína Severýna, na základě zážitku z četby děti tvořily vzducholoď a namalovaly obrázky do soutěže - pro školní družiny ZŠ.

Knihovnická minima

První seznámení s knihovnou, pro děti z MŠ Bezměrov a Křenovice.

Jiřina Šiklová. Současná společnost očima sociologa

Přednáška známé české socioložky, publicistky a zakladatelky Gender Studies v české republice, jejíž obsahem se stal, pro zájem účastníků, námět její poslední knihy“Vyhoštěná smrt“. Autorka v ní říká: „Smrt jsme tzv. civilizovaně vytěsnili ze svých životů. V téhle knize jsem chtěla některé věci kolem lidského umírání a vztahu umírající-pozůstalí dostat zpátky do lidských rozhovorů, odkud naivně vymizely.“

Toto těžké téma přivedlo na přednášku mnoho účastníků a jejich dotazy ukazují, že je třeba o posledních věcech člověka mluvit a ne je tabuizovat.


Březen 2015


Březen - měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 6. ročník celostátní akce. Motto letošního ročníku „Tátové čtou dětem“ nás inspirovalo k uspořádání ankety mezi nejmladšími čtenáři naší knihovny, ve které nás zajímalo, zda s nimi někdo čte, kdo a co čtou nejraději. A proč právě tátové? Tátové svým dětem totiž málo čtou. Více než polovině dotázaných dětí čte nejčastěji knížku jejich maminka (58%) a na druhém místě byla jmenována babička (19%). Na úplném chvostu tabulky se objevili tátové, kteří svým dětem čtou pouze v 16% případů! Na druhé straně platí, že děti, kterým četli tátové, mají velmi pozitivní vztah ke čtení. Čtením se svým dětem přibližujeme a tátové by tak měli této příležitosti využívat mnohem častěji.

Ve středu 11. března 2015 proběhla interaktivní beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou nad její knihou „Já jsem hlad“ nazvaná „Nebezpečná anorexie“. Beseda byla určena pro žáky II. stupně základních škol a gymnázium. V rámci besedy se děti dověděly o skutečných příčinách anorexie, jaké příznaky ji obvykle provázejí a kde hledat pomoc, pokud se s problémem setkají.

Pro prvňáčky kojetínských základních škol byla připravena beseda nad knihami z edice První čtení, to nic není.

V soutěži pro školní družiny nazvané Kdo to nakreslil? jsme poznávali práce nejznámějších dětských ilustrátorů.

Žákům 4. tříd Základní školy Svatopluka Čecha jsme prostřednictvím Lekcí informační výchovy vysvětlili základní knihovnické pojmy a žákům 3. tříd Základní školy Svatopluka Čecha jsme v Lekcích informační výchovy vysvětlili pojmy naučná literatura versus beletrie a v praktických cvičeních měli možnost si všichni získané dovednosti ověřit.

V prostorách knihovny jsme v březnu mohli obdivovat výstavku uživatelů Domu svatého Josefa Charity Kojetín nazvanou Jaro je tu.

   


Únor 2015


Lekce informační výchovy pro žáky 2. tříd ZŠ

Základní žánrové a tématické členění knih, základní popis knihy, orientace v knihovně + praktická cvičení.

Lekce informační výchovy pro žáky 4. tříd ZŠ

Katalogy knihovního fondu, popis, vysvětlení základních pojmů.

Z pohádky do pohádky

Literární pohádková beseda z knih „Táňa a tři medvědi“ od Ivana Zmatlíka a „Povídání o pejskovi a kočičce“ od Josefa Čapka pro oddělení mladších dětí MŠ.

Napsal a nakreslil: Josef Čapek

Celostátní literárně - výtvarná soutěž k 70. výročí úmrtí Josefa Čapka, kterou vyhlásila Městská knihovna Dobříš. Zapojilo se do ní 48 dětí ze školní družiny ZŠ nám. Míru, které na základě četby z tvorby J. Čapka namalovaly obrázky. Všechny jejich práce byly odeslány do celostátního kola.

V místním kole jsme vyhodnotili jako nejlepší výtvory - Anežky Skřipcové, Davida Svobody a Martina Židlíka z 1. tříd, Nikoly a Terezy Poláchové a Lukáše Burdy z 2. tříd.

Děti byly odměněny diplomem a drobnými cenami. Blahopřejeme!

Slovní hrátky pro budoucí literáty

Soutěž tvořivého psaní pro dětské čtenáře. O tom, jak jsou děti šikovné a nadané, svědčí malá ukázka z jejich příspěvků:

Jízda na pekáči

Zapadaly stráně,
jede, kdo má sáně.
Jede, jede
jako fůra s ledem.
Jako fůra mouky,
držte si klobouky.
(Jakub Zítka)

Kočka

Kočka je jak vločka,
má veliká očka.
Na veliký mrazíček

má teploučký kožíšek.
(Ema Hrabalová, Štěpánka Úlehlová)

Dojíždění

Autobus,
zdrhej! Čus!
Na obloze velký mrak,
pod ním jede vlak.
(Filip Zdráhal)

Holky jsou v pohodě

Když se kluci hádají,
my jsme pěkně naštvaný.
My si dáme poháry
a vy běžte do páry.
(Karolína Káňová, Markéta Vyoralová)

Je velmi potěšující, že v éře rozmachu informačních technologií, kdy se obáváme nezájmu o knihu a poklesu komunikačních dovedností, nám děti ukázaly, že umějí tvořit, přemýšlet a vyjadřovat se.

Nejlepší literární počiny zašleme do soutěží „Zlaté dítě“ a „Skrytá paměť Moravy“.

„Zlaté dítě“  je soutěž na podporu rodinného a kolektivního čtení. Rodiny, nebo skupiny si vyberou jeden z nominovaných či oceněných titulů uplynulého ročníku Zlaté stuhy (celostátní soutěž, ve které odborná porota vybírá ty nejkvalitnější dětské knihy vydané v předchozím roce, letos proběhne již 23. ročník!) a na základě zážitků z četby vytvoří píseň, báseň, ilustrace, pokračují v příběhu podle vlastní fantazie... sdílí radost ze čtení. Ti nejoriginálnější pojedou  na zlínský filmový festival nebo se setkají s tvůrci knih v Praze.

Děkujeme za zdařilé příspěvky a uvítáme další!


Leden 2015


V měcíci lednu proběhla beseda o pravidlech slušného chování a etiketě s praktickými ukázkami modelových situací s podtitulem Draka je lepší pozdravit a byla určena pro žáky 2. tříd základních škol.

Žáky 1. tříd základních škol jsme v knihovně přivítali s Lekcemi informační výchovy, tentokrát jsme ujasnili některé pojmy - jak vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně oproti pořádku v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád. Na závěr proběhla praktická hra na půjčování v knihovně.

Pro žáky 3. tříd základních škol byly uspořádány Lekce informační výchovy s vysvětlením pojmů beletrie a naučné literatury - praktická cvičení, popis knihy a její části. Všechny získané dovednosti si hned žáci vyzkoušeli v praktických cvičeních.

Tak jako každý rok v měsíci lednu, tak i letos proběhlo Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín.