Historie knihovny

Knihovnictví v Kojetíně má dlouholetou tradici, knihovna sahá svými počátky až k roku 1848, kdy se ve městě rozproudil čilý národní ruch, který podporovali svou účastí také čeští poslanci kroměřížského sněmu. V Kojetíně byla založena odbočka „Slovanské lípy“ a zároveň usneseno zřídit „obecní knihovnu“.

Další dochovanou zprávu o kojetínské knihovně přináší časopis „Hvězda olomúcká“ (rok 1860) sdělením, že v Kojetíně byla „ zřízena veřejná knihovna, a to zvláštní péčí tamějšího starosty.“ Zpráva dále doporučuje, aby starostové ostatních měst následovali příkladu Kojetína.

V časopisu Světozor (z let 1870-1874) nacházíme také zprávu o knihovně kojetínské. O jejím zřízení rozhodl v roce 1870 Čtenářský spolek v Kojetíně. V době tohoto otevření měla knihovna 85 svazků knih a 94 časopisů (např. Riegrův slovní naučný, Šafaříkovy Slovanské starožitnosti a j.).

Z roku 1902 pochází také první zmínka o knihovníkovi – stal se jím učitel Ferdinand Venclík, který měl, jak kronika uvádí, několik pomocníků.


V roce 1919 přijalo Národní shromáždění Čs. republiky „Zákon o veřejných knihovnách obecních“, který stanovil povinnost zřídit v každé obci veřejnou knihovnu. Knihovna měla obsahovat četbu vzdělávací, naučnou i zábavnou.

Tento zákon měl velký význam, protože umožnil rozšíření knihovnické sítě do všech obcí.

Důležitou otázkou v prvních letech po vydání zákona bylo uvádění jeho ustanovení do praxe. V Kojetíně, kde už knihovna existovala, to byla především snaha o lepší umístění a zřízení veřejné čítárny.

Od té doby se knihovna ovšem ještě mnohokrát stěhovala a její název se také měnil. S dobrovolnými knihovníky pracovala až do roku 1950, kdy byla v Kojetíně zřízena Okresní lidová knihovna s profesionálním pracovníkem.

V roce 1962 se přestěhovala do tzv. „okresního domu“, kde sídlí dodnes.

Významným momentem v historii knihovny se stalo také usnesení SmKNV z roku 1964, kdy byla knihovna pověřena střediskovou funkcí pro obvod 13 obcí.

V průběhu šedesátých let byla Městská knihovna v Kojetíně postupně začleňována (jako ostatní knihovny okresu) do Okresní knihovny v Přerově, kde se také od roku 1980 prováděl centrální nákup knih.

V roce 1993 došlo na základě žádosti Městského úřadu v Kojetíně k vyčlenění kojetínské knihovny z tohoto svazku a knihovna se stává spolu s muzeem a kinem součástí Městského kulturního střediska v Kojetíně.

Dalším významným mezníkem v novodobé historii se stal rok 1998. kdy byl v knihovně slavnostně zahájen automatizovaný výpůjční provoz v dětském oddělení, v roce 2000 i v oddělení pro dospělé čtenáře. Ve stejném roce získala knihovna i připojení k internetu.

V roce 2002 proběhla celková rekonstrukce budovy, takže knihovna provizorně sídlila v budově bývalého kláštera u kostela.

7. dubna 2003 zahájila provoz v nově zrekonstruované budově (nyní Regionální vzdělávací a informační centrum) a s novým vybavením ve všech svých prostorách.

Přístup k internetu mají čtenáři nyní už v obou odděleních.