Rok 2014

Prosinec 2014


Adventní ladění

Tak jsme nazvali literární pásmo, průřez celým adventním obdobím s důrazem na nejdůležitější sváteční dny. Předčítali jsme z knížek Babička (Božena Němcová), Vánoční koleda (Charles Dickens), Balada štědrovečerní (K. J. Erben),  Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my (Miloš Kratochvíl), O třech stříbrných mincích (Martina Drijverová) a naše mluvené slovo doprovázela hrou na flétnu Berenika Fíková a Pepa Kusák na tenor. Báječná atmosféra, která vládla, jak v  Centru sociálních služeb, tak v Domě svatého Josefa, soudím dle potlesku a slz dojetí... znamená, že jsme naše  seniory dokázali svátečně naladit a oni zpětně nás. Moc jim děkujeme a těšíme se na další setkávání.


Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my

Beseda s knížkou Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my. Jedná se o úsměvné vyprávění malého kluka o nejkouzelnějším a nejvoňavějším období v roce. Humorné ukázky z knížky byly proloženy vyprávěním o lidových zvycích a pověrách, které se přenášely se z generace na generaci a některé se dochovaly dodnes. Děti se dozvěděly, co jsou to „barborky“ a proč je vdavekchtivé dívky olamovaly v sadech, rozkrajovaly jablka a hledaly hvězdičky a děvčata házela přes hlavu papučí a jedna dívenka, když její bota dopadla špičkou ke dveřím, nám sdělila, že je to  pravda, že půjde z domu. Ne, že by se měla vdát, na to opravdu neměla věk, ale že se bude s rodiči stěhovat. A pak, že pověry patří minulosti! Záleží jenom na výkladu. Beseda byla určena pro I. stupeň základních škol.


Rukodělná dílnička

- výroba adventních přáníček a záložek v dětském oddělení


Mikulášské čtení, vánoční soutěže a rébusy

- v dětském oddělení

 


Výstavka novoročenek

- v dospělém oddělení


Kniha základ života

V prosincovém čísle Kojetínského zpravodaje vyšel článek Jarmily Matouškové, zástupkyně MAS Střední Haná o realizaci projektu pod názvem „Kniha základ života“. Cíl projektu propojit knihovny, podpořit spolupráci a výměnu informací je výborný a také zakoupení knih, nábytku, techniky nebo pomůcek k volnočasovým aktivitám je čin velmi záslužný. My, knihovníci, vítáme každou pomoc, abychom mohli v knihovnách uvítat nejen čtenáře, ale i širokou veřejnost a nabídnout i jiné společenské aktivity tak, jak si žádá dnešní doba. Jmenovaný projekt velmi chválíme a jsme opravdu potěšeni, že naše knihovna byla mezi vybranými. Přesto však čtenář Kojetínského zpravodaje mohl  nabýt dojmu, že úroveň místních knihoven v obcích není valná, mají zastaralý knihovní fond, nábytek, vybavení atd. Situace je však podstatně jiná, pokud se tedy mohu vyjádřit k místním knihovnám střediska Kojetína (poměry v knihovnách Ivaň, Obědkovice, Tovačov a Záříčí neznám).
Funkci střediskovou začala kojetínská knihovna vykonávat již v roce 1965, je to tedy systém práce lety prověřený a osvědčený. V současnosti středisko Kojetín zahrnuje devět místních knihoven: Kovalovice, Křenovice, Lobodice,  Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky a Uhřičice. Všechny jmenované knihovny jsou umístěny v důstojných prostorách, vybavené novým nábytkem, počítače s připojením na internet a aktuálním knihovním fondem (on-line katalog na webu). Obce dotují provoz, plat knihovníka a nákup knih. Tímto bych chtěla vyjádřit velké poděkování starostům jmenovaných obcí za jejich obrovskou podporu. Jejich místní knihovny jsou moderní informační a společenská centra obce a právem na ně mohou být pyšní. My, jako profesionální knihovna, provádíme odborné knihovnické činnosti. Staráme se o objednávky, nákup, odbornou katalogizaci a technické zpracování novinek. Z takto nakoupených a odborně zpracovaných knih tvoříme cirkulační výměnné soubory a  distribuujeme do střediskových knihoven. (vysvětlení pojmu cirkulace: soubor knih je v průběhu tří let převážen mezi knihovnami tak, aby jeho využití bylo co největší a čtenáři místních knihoven měli maximální výběr knižních novinek. Po uplynutí tří let se knihy vrací do knihovny, z jejichž finančních prostředků byly pořízeny, do stálého fondu a zůstávají tam na dožití). Například v roce 2013 bylo naší knihovnou expedováno 146 souborů o 3316 svazcích. Cirkulace probíhá pravidelně každý měsíc (každá místní knihovna má tedy každý měsíc nové knihy), nové soubory čtvrtletně. Námi praktikovaný model cirkulace je jeden z nejpropracovanějších, jak jsem zjistila na semináři o regionálních funkcích, který se konal ve Vědecké knihovně v Olomouci dne 13. května 2014. Každých pět let probíhá v knihovně revize fondu (dle knihovního zákona č. 257/2001), a v tomto období pracujeme i na aktualizaci fondu - vyřazujeme opotřebované, poškozené, ztracené nebo tématicky zastaralé knihy. Mimo jiné provádíme metodické návštěvy - osmkrát ročně, zapracováváme nové knihovníky, pořádáme setkání dobrovolných knihovníků spojené s výměnou zkušeností - dvakrát ročně, konzultační a poradenské dny - dvakrát ročně. Tolik pro představu ...tak fungují knihovny střediska Kojetín. Tyto odborné knihovnické služby jsou zastřešeny usnesením vlády České republiky č. 68, aby byla zajištěna kvalita a kontinuita ve veřejných knihovnách a odstranily se nežádoucí diference v úrovni poskytovaných služeb.

 

 


Listopad 2014


Lekce informační výchovy

V měsíci listopadu proběhly lekce informační výchovy pro žáky 7. tříd základních škol a souběžných tříd gymnázia a tématem bylo MDT (třídění naučné literatury). Co je MDT? MDT je zkratka, která znamená „Mezinárodní desetinné třídění“. Naučná literatura je uspořádána podle jednotlivých oborů lidské činnosti a každý obor má své specifické číselné označení (neboli třídník).
Pro žáky 8. tříd základních škol a souběžných tříd gymnázia bylo ale téma odlišné a znělo: vyhledávání naučné literatury (dle MDT) v on-line katalogu  spolu s praktickými cvičeními.


Srí Lanka

Cestopisná přenáška Zlatuše Knollové se uskutečnila 5. listopadu 2014 v sále VIC. Vydali jsme se na cesty s Zlatuší Knollovou po ostrově Srí Lanka v cestopisné show, která vznikla z osobních zážitků a postřehů. Ostrov paní Knollová navštívila na jaře 2013. Něco málo o Srí Lance...
„Srí Lanka je malebný ostrov poblíž jihovýchodní Indie, často nazýván také jako „Perla Indického oceánu“. Tvarem připomíná padající slzu, v překladu však název znamená „šťastný“ nebo také „zářivý ostrov“. Mnozí si tuto zemi pamatují jako Cejlon (toto pojmenování dostala od evropských kolonizátorů).“ (citováno z webových stránek Zlatuše Knollové).                            
Součástí přednášky byla ochutnávka výborného pravého cejlonského čaje. Na výběr měli účastníci černý a zelený čaj nevšední chutě a vůně. A pokud někdo zatoužil uvařit si tento lahodný nápoj doma, měl možnost si vybrat z nepřeberného množství při závěrečném prodeji na konci přednášky. A že bylo z čeho vybírat!

 

 


Halloween v knihovně

Akce s podtitulem Halloween v knihovně byla uspořádána pro školní družiny.  Děti si vyzdobily knihovnu obrázky s hallowenskými náměty, dále probíhalo čarodějné luštění a malování.


Říjen 2014


„Pohádkové kreslení“ s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem
Bylo-nebylo... Dětem bylo představeno sedm klasických českých pohádek, staly se jejich přímými účastníky a užily si radost nejen z kreslení, ale také si uvědomily morální poselství, které nám pohádky sdělují dodnes. Akce pro žáky 1. tříd základních škol.

„Malování pro děti“ s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem
Vystoupení je zábavná interaktivní show, při které se pobaví i dospělí. Děti se vtipnou formou seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Vyzkoušely si , jak snadno mohou cokoliv nakreslit. Součástí vystoupení byly soutěže o obrázky ilustrátora. Nakonec byla i autogramiáda na čela dětí. Akce pro žáky 3. tříd základních škol.

 


Týden knihoven 6. - 12. 10. 2014 v číslech

Počet návštěvníků: 412, Výpůjčky celkem: 948, Nově registrovaní čtenáři: 138, Účastníci akcí: 98


Exkurze do dospělého oddělení
Zúčastnilo se 76 žáků 9. tříd základních škol a souběžných tříd gymnázia.


Velká válka
Tématická výstavka knih  „Velká válka“  (100 let od vypuknutí 1. světové války) v oddělení pro dospělé čtenáře - ke zhlédnutí do konce měsíce října.


„Úspěch začíná porozuměnín“
Psychologická přednáška pro širokou veřejnost Pavla Papežíka o pozitivních povahových profilech.


Lekce informační výchovy
Pro žáky 6. tříd základních škol a souběžných ročníků gymnázia - práce s on-line katalogem. Cílem lekcí informační výchovy je seznámit žáky s knihovnou a s jejími službami, pomoci jim zorientovat se v knihovním fondu a naučit je pracovat s informacemi. Pokusit se vzbudit v dětech zájem o knihy a potřebu číst.


Kam chodí zvířátka spát“
Beseda s plyšovým ježečkem pro starší děti v mateřských školách. Povídání o malebném podzimu a zvířátkách, které se ukládají k zimnímu spánku. Beseda byla doplněna o „listování“ v krásných dětských knížkách, které knihovnice přinesly dětem na ukázku do školky.


Výstava „Dílna pro radost“
Výstavka rukodělných prací zručných klientů Domu svatého Josefa Kojetín (15. 9. 2014 - 30. 9. 2014)  v oddělení pro dospělé čtenáře.


Září 2014


Výstava „Dílna pro radost“
Výstavka rukodělných prací zručných klientů Domu svatého Josefa Kojetín
(15. 9. 2014 - 30. 9. 2014)
 v oddělení pro dospělé čtenáře

 


Červen 2014


Besedy „V oblaku dezinfekce. Medicínské historky“
pro Centrum denních služeb a Centrum sociálních služeb Kojetín


Besedy „Kam až dojedeš od věže tovačovského zámku“
pro 4. třídy základních škol


Knihovnická minima
pro všechna předškolní oddělení mateřské školy


Beseda „Moravské pověsti“
pro 2. stupeň Základní školy Sladovní Kojetín


Květen 2014


Tvořivá soutěž "Namaluj jaro!"

1. místo - mobilní závěs s motýlky: Sabina Hlaváčová, Simona Šestořádová, Andrea Červeňáková, žákyně 6. třídy ZŠ Svat. Čecha Kojetín

2. a 3. místo - květiny v nadživotní velikosti: Šarlota Balážová 10 let, Pavlína Kargerová 11 let, ZŠ Svat. Čecha Kojetín


Duben 2014


Jaká byla 1. Noc s Andersenem v kojetínské knihovně?

Děti při odchodu říkaly, že skvělá a super! Pro všechny, kteří u toho nebyli, pěkně od začátku... Noc s Andersenem je celostátní akce, pořádaná na výročí narození H. Ch. Andersena a má podporovat dětské čtení. Letos proběhla v 582 knihovnách celé ČR. U nás v knihovně vše začalo v pátek 11. dubna v 17 hodin. Sešlo se 23 dětí, nejlepších čtenářů z 1. - 4. třídy ZŠ. Všichni dorazili vybavení spacáky, karimatkami, polštářky, plyšáky a batůžky s večeří, takže šatna za chvíli praskala ve švech. Přivítali jsme se mezi knížkami v dětském oddělení a o půl šesté byla 1. Noc slavnostně zahájena čarodějnicí Alenou, za dohledu královny Hany, vodnice Hanky, medvěda Jany, indiána Franty a krtka Luďka. Nejprve jsme si vyrobili barevné obrázkové jmenovky, abychom se vzájemně poznali. Na návštěvu za dětmi přišel i starosta Jiří Šírek. Přinesl si knížku místního spisovatele Bohumíra Štégera Kam až dohlédneš, ze které dětem přečetl pověst o Žlutém dole a o Ječmínkovi. Povídal si s dětmi také o tom, co rády čtou a jaké knihy měl rád on jako kluk. Poté jsme se rozdělili na dvě družstva, zelené a žluté, dováděli jsme a soutěžili. Výborná byla lichožroutská bitva o velkou hromadu ponožek inspirovaná příběhem Pavla Šruta Lichožrouti. Nakonec zvítězilo zelené družstvo, ale různé odměny za šikovnost získali všichni. I na večeři došlo - indián s medvědem uvařili v kavárně VIC čaj a děti snědly svačinky, které jim připravily jejich maminky. Mezitím se venku úplně setmělo a konečně došlo na stezku odvahy. Cestu osvětlovaly pouze svíčky a vánoční řetězy, děti se navíc dostaly do míst, kam běžně nechodí, takže atmosféra byla tajemná, pro někoho možná i strašidelná. Temnými chodbami nakonec všichni bezpečně doputovali zpět do dětského oddělení. Tam už každému zbývalo jen si připravit své místo na spaní. Během chvíle byla podlaha pokrytá pestrobarevnými spacáky, polštářky a plyšáky. Děti si před spaním listovaly v knížkách, najednou se setmělo a ve dveřích stála tajuplná postava v dlouhém plášti a klobouku. Děti přišel před spaním pozdravit samotný pan Andersen! Po krátké návštěvě zase zmizel do své pohádkové říše a ve vzduchu zůstala jen otázka: „Kdo to byl?“ Okolo půlnoci už děti spokojeně oddychovaly ve svých pelíšcích. Ráno jsme všichni společně posnídali a už začali přicházet první zvědaví rodiče. Holky a kluci byli skvělí, takže za rok na další Noci ahoj! Poděkování na závěr patří hostům, starostovi Jiřímu Šírkovi a panu „Andersenovi“. Také všem, kteří se dětem celý večer naplno věnovali: Haně Divilové, Haně Obrtelové, Janě Kytlicové, Františku Obrtelovi a Luďku Fíkovi. Děkujeme všem sponzorům a partnerům za poskytnutí drobných dárků jako odměn pro děti do soutěží.  FOTOGALERIE
 Alena Fíková


"Módní poradna aneb Setkání se stylistkou Danou Beranovou"Březen 2014


„Kreslíme pohádky“ a „Malování pro děti - akce pro 1., 3. a 4.třídy ZŠ s oblíbeným ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem„Trénování paměti“ s trenérkou Lenkou Pazderovou


Únor 2014


Lekce informační výchovy pro 1. - 3. třídy základních škol


„Hádanky a luštěniny“ se školními družinami