Rok 2023

Září 2023

Velké prázdninové putování
Společné setkání a povídání o prázdninových cestách a dobrodružstvích! Malí čtenáři z Polkovic a Lobodic (volnočasové kroužky ŠD při ZŠ Polkovice a ZŠ Lobodice) zavzpomínali na prázdniny a vytvořili originální mapu zážitků.

Dubánek a tajný vzkaz
Pro žáky 1. tříd byla určena literární beseda o knize Kláry Smolíkové, která nás letos provázela projektem „Knížka pro prvňáčka“. Besedu doplnila hra šipkovaná.

Lekce informační výchovy pro žáky ZŠ v Bezměrově
Nově jsme v naší knihovně přivítali žáky 1. a 2. třídy ZŠ v Bezměrově. Povídali jsme si o tom, co je knihovna, jaká je její funkce, jak se orientovat v knižním fondu a co je obsahem výpůjčního řádu. Lekci doplnila četba z knihy „V knihovně je lev“ (M. Knudsenová) a výtvarná dílnička.


Prázdniny 2023

I o prázdninách je u nás zábava

Pravěk
Dne 10. července 2023 přivítala Městská knihovna MěKS děti z letního příměstského tábora „Pravěk“, pořádaného DDM Kojetín. Zájemci o historii začali své putování načerpáním informací a zajímavostí z našich knihovních fondů.

Příroda
Čtvrtek 24. srpna 2023 patřil dětem
z příměstského tábora v Chropyni, jehož zaměřením byla příroda. V knihovně na ně čekalo sdílené čtení z knihy V knihovně je lev (Michelle Knudsen) a luštění.

Zkus si práci knihovníka! (pro děti 7-15 let) – zábavné prázdninové čtení spojené s tvořivými dílničkami, hrami, soutěžemi, luštění a možností zkusit si práci knihovníka.

Pohádkové dopoledne (pro děti do 7 let) – pohádkové čtení pro děti s maminkami (či tatínky, babičkami a dědečky). Četly se pohádkové příběhy, veselé básničky, hádanky a také jsme si společně hráli a tvořili.


Červen 2023

Nejdůležitější akcí měsíce června byl určitě 15. ročník dlouhodobého celostátního projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka 2022/2023, jehož cílem je: - Přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven, vytvářet u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšiřovat jejich dovednosti v získávání informací z různých dostupných zdrojů. - Oceňovat originální knížkou děti za to, že zvládly základy čtení, a tak u nich podporovat vztah k četbě a čtenářství. - Propagovat dětské čtenářství v rodině, škole a obci.
Letos jsme do projektu zapojili nejen žáky 1. tříd kojetínských ZŠ, ale i prvňáčky z Klubu malých čtenářů z Polkovic a Lobodic. Do projektu přihlašuje prvňáčky knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti. S dětmi knihovna pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu do května připraví pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána, ilustrována a vydána výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2022/2023 je to kniha spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové Křeček v letu. Akci doplnila lekce informační výchovy.
Dále v červnu proběhlo sdílené čtení z knih přeních současných českých autorů pro děti nazvané Na dvoře císaře Rudolfa II., které bylo určeno pro žáky 4. tříd ZŠ. Vybraní autoři: M. Drijverové (Příběhy o Rudolfu II., České pověsti pro malé děti), J. Eislerové (Staré pověsti české), K. Smolíková (Cha cha chá, zasmál se Mordechaj) a Š. Sekaninové (Záhady světa).

Knížka na prázdniny
A protože se děti již nemohou dočkat prázdnin a k volnu patří i dobrá kniha, přišli jsme s nabídkou inspirativního letního čtení pro malé i větší čtenáře např. – Kouzelné prázdniny, Léto s kotětem, Prázdniny blbce č. 13, Anička
v zahradě, Honem, ať u jedem… Vybere si opravdu každý. A do knížky patří záložka. Tu si děti vyrobily ve výtvarné dílničce. Program byl připraven pro ŠD, Klub malých čtenářů z Polkovic a Lobodic a všechny zájemce z řad dětských čtenářů.


Květen 2023

Jak to bylo v květnu 1945? Osvobození Kojetína 6. května 1945
Literární beseda inspirovaná knihami P. Jiráka: „Kojetín v době protektorátu“, R. Pachmana: Tylda a tvorbou V. Körnera byla určena pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří se tímto seznamují s regionální historií.

Zlobilky
Sdílené čtení (M. Drijverová: Zlobilky) o zlobivé holčičce, která se neustále ztrácela mamince a ta ji vždy dokázala najít. Kouzelný příběh, který děti inspiroval k výrobě přáníčka pro svoji maminku ke Dni matek (14. května 2023).


Duben 2023

Noc s Andersenem - Pohádkový večer s Andersenem
V pátek 31. března 2023 v 16 hodin ožila budova VIC čilým ruchem nadšených mladých čtenářů a Pohádkový večer s Andersenem mohl začít. Po krátkém úvodu, seznámení s největším světovým pohádkářem H. Ch. Andersenem, jsme pokračovali ve čtení, soutěžení a hrách – celý večer nás inspirovala svojí tvorbou velká česká spisovatelka Božena Němcová a protože nás čekaly Velikonoce – svátky jara – děti si ve výtvarné dílničce vytvořily velikonočního zajíčka, kterého si po skončení akce odnesly domů jako dekoraci. Chybět nemohla ani oblíbená stezka odvahy v potemnělých chodbách, půdě a sklepení budovy VIC. Celkem se zúčastnilo 21 dětí. Velké poděkování patří našim dobrovolníkům: B. a J. Fíkové, L. Fíkovi,  P. Kusákovi, L. Kusákové, E. Noskové, K. Tejchmanové a A. Klabačkové. Bez jejich pomoci bychom to nedali!
Fotografická dokumentace celého večera na: https://knihovna-kojetin.rajce.idnes.cz/Vecer_s_Andersenem_2023/

Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou a sdílené čtení (Dolejšová, E.: Tajemství jedné knihovny, Pospíšilová, Z.: Knihovnické pohádky, Müller, O.: Máme kostru ve skříni, Lukešová, M.: Katka čeká na zvířátka) se konalo pro děti z MŠ v Kojetíně.

Lekce informační výchovy
Žáci 3. tříd ZŠ byli na lekcích seznámeni s knihou a jejími částmi, základním žánrovým a tematickým rozdělením literatury, uspořádáním beletrie a naučné literatury, nechyběly ukázky z děl nejznámějších českých autorů a  praktické cvičení formou soutěže.

Ze života hmyzu
Soutěž a sdílené čtení na téma „hmyz a jeho ochrana“ (Hajnal, E.: Hmyzáčci, Mrázková, D.: Moucha a Sekora, O.: Ferda Marvenec. Zajímavosti ze života hmyzu) bylo určeno pro ŠD Kojetín a Lobodice a Klub malých čtenářů z Polkovic.


Březen 2023

Březen – měsíc čtenářů s mottem „Zpátky do knihoven“ – 14. ročník
14. ročník celostátní akce „Březen měsíc čtenářů“ zaměřený na podporu čtení a knih. Během této kampaně se pořádají různé akce, jako jsou literární soutěže, přednášky o knihách a autorech, čtení na veřejnosti a další. Je to skvělá příležitost pro všechny milovníky knih a čtení, aby si užili svůj koníček a zároveň podpořili jeho rozvoj ve společnosti. V naší knihovně proběhly tyto akce: Vyhlášení nejlepšího čtenáře roku 2022, Z pohádky do pohádky: sdílené čtení s největšími českými pohádkáři a jejich nejkrásnějšími pohádkami, ve kterých dobro vítězí nad zlem a každý dostane to, co si opravdu zaslouží. Akce pro děti ze ŠD a Klub malých čtenářů z Polkovic. Noc s Andersenem - Pohádkový večer s Andersenem: podvečer plný pohádkového čtení, her, soutěží, kreslení, tvoření, spolu s dobrodružným objevováním tajuplných zákoutí potemnělé budovy VIC. …Akci pořádáme u příležitosti narození slavného dánského pohádkáře H. CH. Andersena. Více v příštím Kojetínském zpravodaji. Lekce informační výchovy: základní rozdělení literatury, popis knihy s názornými ukázkami a formou hry pro žáky 2. tříd ZŠ.

Pes – přítel člověka
Cyklický pořad Literární hodinka (literární beseda pořádaná pravidelně pro seniory našeho města – klienty CSS a Domu sv. Josefa Kojetín). Tentokrát jsme zvolili humorné téma o soužití člověka a psa.  Inspirací nám byly tyto knihy: Robin (Z. Frýbová), Úsměvným letem živočišným světem (V. Richter) O psech, páníčkách a paničkách (V. Erb) a další. Předčítání proběhlo 14. března 2023 pro klienty Domu svatého Josefa a 22. března 2023 pro klienty CSS Kojetín.

Vítáme jaro
Oblíbená tradiční výstavka prací klientů Domu sv. Josefa s jarní a velikonoční tematikou.


Únor 2023

Olomoucký kraj v příbězích aneb Známé cíle, jak je neznáte
Literární hodinka pro Klub seniorů v Tovačově o kraji, ve kterém žijeme a jak ho možná neznáme. Naše cesty nás zavedly do historie, na známá místa našich předků a také do  Jeseníků, druhého nejvyššího pohoří v Česku. Krásná místa opředená spoustou příběhů.

Lekce informační výchovy
Práce s on-line katalogem, praktická cvičení – pro žáky 8. tříd základních škol a souběžných ročníků gymnázia.

Z pohádky do pohádky
Sdílené čtení s největšími českými pohádkáři – v únoru s Karlem Jaromírem Erbenem a jeho pohádkami (Otesánek…)  pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Valentýnské přáníčko
Tvořivá dílnička pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.


Leden 2023

Lekce informační výchovy
Práce s on-line katalogem, praktická cvičení pro žáky 6. tříd základních škol a souběžných ročníků gymnázia.

Pohádková olympiáda
Literární soutěž, v níž jsme prověřovali znalosti z četby našich nejznámějších autorů a ilustrátorů pohádkových knížek. Určeno pro školní družiny a Klub mladých čtenářů z Polkovic.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Tradiční setkání dobrovolných knihovníků, poděkování za celoroční činnost, novinky v knihovnické práci, výměna zkušeností a diskuze.