Zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem
pořizování fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů
na akcích organizovaných MěKS Kojetín

Městské kulturní středisko Kojetín (MěKS Kojetín), se sídlem náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet:
• telefonicky: 581 76 20 46, 774 001 405
• e-mail: reditelka@meks.kojetin.cz

Proč údaje potřebujeme?

Oznamujeme vám, že vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném zájmu MěKS Kojetín informovat občany a veřejnost o aktivitách organizace a tímto ji propagovat. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:
• informovat občany a širokou veřejnost o uskutečněných akcích, jejich zaměření, vystupujících a účastnících,
• propagovat MěKS Kojetín jako aktivní organizaci, podporující např. spolkovou činnost a aktivity zaměřené na veřejné setkávání občanů,
• připomenout účastníkům průběh akcí a atmosféru, která na nich panovala.

Jaké údaje potřebujeme?

Pro uvedený účel od vás potřebujeme následující kategorii osobních údajů:
• fotografický, obrazový a zvukový záznam

Jak s údaji pracujeme?

Fotografie, obrazové a zvukové záznamy shromažďujeme v přiměřeném rozsahu poté, kdy o tomto budete předem informováni. Poté jsou u nás osobní údaje důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vybrané fotografie v našem oprávněném zájmu zveřejníme veřejnosti následujícím způsobem:
• v měsíčníku Kojetínský zpravodaj,
• na webových stránkách organizace
• v reklamních tiskovinách, na kterých MěKS Kojetín participuje,
• v městské kronice
• na sociálních sítích – facebook, rajče

Jak dlouho údaje držíme?

Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme dokumenty obsahující vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem MěKS Kojetín, poté budou dokumenty obsahující vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny.

Jaká jsou vaše práva?

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. MěKS Kojetín je oprávněno v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu MěKS Kojetín máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů MěKS Kojetín. Po předepsané identifikaci žadatele vás budeme o vyřízení vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě. V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, ředitelku MěKS Kojetín, telefonicky 581 76 20 46, 774 001 405, případně prostřednictvím e-mailu: reditelka@meks.kojetin.cz, nebo písemně na adresu: Městské kulturní středisko Kojetín, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín.

Váš podnět bude předán ředitelce organizace, která se jím bude následně zabývat a bude s vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Platnost: 1. 1. 2019
Hana Svačinová, ředitelka MěKS Kojetín