Informace o zpracování osobních údajů

Co se v tomto dokumentu dozvíte?

• Kdo je správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů
• Proč zpracováváme vaše údaje a jaký k tomu máme právní základ.
• Jaké kategorie údajů zpracováváme a odkud se k nám dostaly.
• Komu můžeme údaje předat a kam se mohou dostat.
• Jak s údaji pracujeme a po jakou dobu.
• Jaká máte práva.

Kdo je správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Správce údajů:

Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace
IČO: 00368903
Sídlo: náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

MOORE Czech Republic s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha
Ing. Roman Šmíd, MBA, telefon:  227 031 495, e-mail: roman.smid@moore-czech.cz

Kdo jsme a proč zpracováváme vaše údaje?

Jsme Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organice, a naším hlavním účelem a předmětem činnosti je zajišťování kulturních a duchovních hodnot, podpora zájmových uměleckých aktivit a společenského života občanů dle Zřizovací listiny (provoz kulturního střediska, vzdělávacího a informačního centra, městské knihovny, městského muzea, letního kina a zřizování souborů zájmové umělecké činnosti, vydavatelská a publikační činnost).

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké jsou naše účely a právní základy pro zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě smlouvy

Do této části patří zpracování, které souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb (uzavřením a plněním smlouvy). Takto zpracováváme údaje, které potřebujeme k plnění našich povinností při poskytování služeb i služeb souvisejících s provozem VIC, knihovny a muzea. Na základě smlouvy také zpracováváme údaje našich obchodních partnerů, kteří nám zajišťují některé služby (např. poskytování IT systémů), nebo kteří s námi dlouhodobě spolupracují (pronájem nemovitostí).

Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

- Zpracování některých údajů při činnosti souborů zájmové umělecké činnosti, zejména kontaktní údaje.
- Zpracování některých údajů při činnosti knihovny.
- Zpracování údajů při zpracování oznámení o využití prostor v naší správě.
- Zpracování údajů za účelem ochrany a výkonu našich práv.

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:
• uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
• plnění dalších právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)

Plnění úkolů veřejného zájmu

Jsme vydavateli městského měsíčníku, Kojetínského zpravodaje, ve kterém se však mohou ocitnout vaše osobní údaje. Vydávání Kojetínského zpravodaje je ve veřejném zájmu, neboť tím informujeme naše občany o tom, co významného se za uplynulý měsíc stalo, případně stane. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku, která však nemá vliv na předchozí vydání zpravodaje.

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádíme ho s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto osobní údaje:

Fotografie z veřejných akcií námi pořádaných

Souhlas můžete vyslovit buď výslovně, např. k pořizování a zveřejňování fotografii z činnosti souborů zájmové umělecké činnosti, nebo konkludentně, např. účastí na veřejné akci, na které je zjevné, že se pořizují fotografie. V takovém případě můžete fotografovi sdělit, ať vás nefotí, nebo nám můžete po akci sdělit, že si přejete své fotografie z databáze odstranit.

Více: http://mekskojetin.cz/gdpr/464/zpracovani-osobnich-udaju-za-ucelem-porizovani-fotodokumentace

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k plnění našich činností. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou ve smlouvách nebo jiných podobných formulářích nebo které jsme si sdělili za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou.
Nejčastěji budeme zpracovávat vaše identifikační, popisné a kontaktní údaje, a pokud nám k tomu poskytnete souhlas, tak také fotografie.

Kategorie zpracovávaných údajů:
identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ),
kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
• popisné a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, státní příslušnost, povolání).

Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

• přímo od vás,
• od jiných osob při vydávání Kojetínského zpravodaje (za zákonnost předání vašich údajů odpovídá ten, kdo nám údaje poskytl. My osobní údaje můžeme zpracovávat na základě veřejného zájmu – viz vysvětlení výše),
z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se o automatizovaný knihovní informační systém TRITIUS; případně o poskytovatelích poštovních služeb, a to jak elektronických, tak běžných (Česká pošta).

Další kategorie subjektů, kterým mohou být údaje předány

V případě, kdyby se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují, a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí
a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (např. poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše). V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení
a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejména takových, které nám pomáhají při výkonu naší činností a bez kterých bychom to nezvládali.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění smluvních nebo i mimosmluvních závazků (pro zjednodušení dále jen smlouva). Po skončení smlouvy se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Tato doba je primárně určená podle (objektivních) promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinni údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy, a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat.

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud:
• popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří,
• údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
• jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy,
• zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Automatizované individuální rozhodování

V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Právo obrátit se na dohled, soud

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatit?

Svá práva můžete uplatnit zejména písemně poštou s notářsky ověřeným podpisem nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu reditelka@meks.kojetin.cz

Co když se něco změní?

Pokud při našem zpracování vašich údajů dojde k nějaké změně, tento dokument aktualizujeme a poté zveřejníme na našich internetových stránkách.

Platnost: 1. 6. 2020
Hana Svačinová, ředitelka MěKS Kojetín