Rok 2019

Prázdniny 2019

O prázdninách bylo u nás živo
I letos jsme připravili zajímavý prázdninový program pro děti a jejich doprovod. Pondělní dopoledne bylo vyhrazeno workshopu Dnes budu knihovník!  (7–15 let), ve kterém se hodně četlo („Jak se zbavit mstivý Soni, Manolito a blbeček, Poprask v divadle kouzel a Tajný recept“) ale také tvořilo – tentokrát nezvykle z ovoce a zeleniny – dle inspirace „Dětské kuchařky“, z papíru – podle „Skládanek pro děti“, či jsme prováděli pokusy a kouzla z knih „Malý kouzelník“ a „Mladý technik“. Na závěr si zúčastněné děti zkusily práci knihovníka.
Středa pak byla věnovaná malým dětem a jejich doprovodu Pohádkové dopoledne (do 7 let), hlavní náplní bylo sdílené čtení (s ohledem na věk dětí), zábavné hry a tvoření z různých materiálů.

Sto let od přijetí prvního knihovního zákona
Letošní rok je pro české knihovnictví velice významný, protože si připomínáme 100. výročí od přijetí 1. knihovního zákona. Dne 22. července 1919 přijalo tehdejší Národní shromáždění československé zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních, který stanovil povinnost zřídit a provozovat v každé obci knihovnu, přístupnou všem obyvatelům obce. Tento zákon měl velký význam v době svého vzniku, ale jeho dosah trvá i do současnosti – odkaz zákona je viditelný téměř v každém koutě našeho státu.
Knihovnictví v Kojetíně má dlouholetou tradici, vznik kojetínské knihovny se datuje k revolučnímu roku 1848, kdy se ve městě rozproudil čilý národní ruch, který podporovali čeští poslanci Kroměřížského sněmu. V Kojetíně byla založena odbočka „Slovanské lípy“ a zároveň usneseno zřídit „obecnou knihovnu“. Další dochovanou zprávu přináší časopis „Hvězda olomúcká“ (1860) sdělením, že v Kojetíně byla „zřízena veřejná knihovna, a to zvláštní péčí tamějšího starosty“.
První knihovnickou statistikou bývá nazývána anketa časopisu Světozor (1870). V této anketě nacházíme také zprávu o knihovně kojetínské, která v té době měla 85 svazků knih a 94 čísel časopisů.
Dlouholetou a úspěšnou tradici rozvíjíme i v současnosti. Knihovnu denně navštíví desítky návštěvníků. Poskytujeme služby 867 aktivním uživatelům, náš knihovní fond činí 2557 svazků a 23 titulů odebíraných periodik. Uspořádali jsme 152 kulturních a vzdělávacích akcí pro 2602 zájemců (statistické údaje z roku 2018).
Poskytujeme odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) devíti knihovnám v blízkém okolí města.
Prioritou současné kojetínské knihovny je činnost zaměřená na podporu čtení a čtenářství, rozvoj komunity a místního partnerství s velkým důrazem na práci s dětským čtenářem a seniory.


Červen 2019

Kůstkova čtenářská výzva – máme další vítěze!
V minulém čísle Kojetínského zpravodaje jsme informovali čtenáře o prvním vítězi Kůstkovy čtenářské výzvy, kterým se stal Aleš Hřeblo, žák 2. třídy. A máme další výherce! Na krásném 2. místě se umístila Romana Matějková – žákyně 1. třídy a 3. místo obsadil Manuel Acosta – žák 3. třídy. Všem vítězům blahopřejeme a přejeme jim, aby je dobrá kniha a radost ze čtení provázely po celý život.

Knihovnická minima
První seznámení s knihovnou bylo určeno pro předškolní děti z mateřských škol.

Kdo to napsal?
V červnu proběhla vědomostní soutěž pro školní družiny zaměřená na známé autory dětské literatury a jejich díla.

Týden čtení dětem – 9. ročník
Letos se konal devátý ročník tradiční celostátní akce „Týdne čtení dětem v ČR“ v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Cílem je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré četby. Zapojením se do této akce chceme široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi předčítajícím a dítětem.
Dne 31. května 2019 knihovnice Ivana Kusáková navštívila prvňáčky ve školních třídách, seznámila děti s projektem a předčítala z knihy spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz „Kde se nosí krky“, které zůstanou dětem
k dalšímu společnému čtení.
Do projektu se přihlašuje naše knihovna pravidelně díky výborné vzájemné spolupráci s kojetínskými školami.

Týden čtení v naší knihovně
Sdílené čtení pro děti ze školních družin v rámci akce Týden čtení.

Holky s voctem (naše Literární kavárna) – S humorem o životě, jaký je…
Literární hodinka s představením současné, nadané, české spisovatelky a novinářky Kláry Mandausové proběhla 11. června 2019 v osmnáct hodin na nádvoří VIC a byla určena pro širokou veřejnost. Při slunečném, příjemném podvečeru, při sdíleném čtení z tvorby autorky, byly předčítány ukázky z románu „Slunečnice, Puberťák a Holky s voctem“. Pro kladnou odezvu zúčastněných plánujeme „naši Literární kavárnu“ (tentokrát bez pozvaného hosta) pořádat pravidelně a přinášet občanům města Kojetína radost, inspiraci a zážitek ze zajímavé četby.


Květen 2019

Kůstkova čtenářská výzva – máme vítěze!
Vítězem Kůstkovy čtenářské výzvy se v naší knihovně stal Aleš Hřeblo, žák 2. třídy. Blahopřejeme a přejeme Alešovi mnoho dalších krásných a podnětných chvil s knihou!

Kdo to nakreslil?
Vědomostní soutěž k získání vědomostí o českých ilustrátorech dětských knih. Soutěžily děti ze školních družin.

Lekce informační výchovy
Základní rozdělení literatury, popis knihy, představení nejznámějších spisovatelů a ilustrátorů dětských knih, praktická cvičení. Lekce byla určena pro žáky 2. tříd základních škol.

Příběhy o Rudolfu II.
Literární beseda pro žáky 4. tříd o významném českém panovníkovi Rudolfu II. a jeho době. Námět a informace jsme čerpali z knih M. Drijverové: „Příběhy o Rudolfu II.“, a  A. Jiráska: „Staré pověsti české“. Děti si rozšířily své znalosti české historie.

Poklad na Šprlochu
Klub malých čtenářů z Polkovic hledal poklad na Šprlochu – zábavná hra s luštěním (nazvaná podle místní stejnojmenné pověsti B. Štégera).

Jak to bylo v květnu 1945?
Literární beseda pro žáky 5. tříd inspirovaná knihou P. Jiráka: „Kojetín v době protektorátu“.


Duben 2019

Mistr četby
I letos jsme v rámci akce Březen – měsíc čtenářů, vybírali čtenáře roku, tentokrát muže. Vítězem se stal Alois Zlámal, který má na svém čtenářském kontě za minulý rok 244 přečtených knih! S Aloisem Zlámalem jsme se setkali 4. dubna 2019 dopoledne v oddělení pro dospělé čtenáře, abychom mu poblahopřáli, předali diplom a malý dárek v podobě zápisníku pro jeho vlastní tvorbu. Alois Zlámal je nejenom aktivní čtenář, ale také sám velmi dobře píše. Přejeme mu, aby mu čtení knih i vlastní psaní nadále přinášelo radost do života.

Jaro už je tu
Výstavka prací klientů Domu sv. Josefa s jarní a velikonoční tématikou byla k vidění v oddělení pro dospělé čtenáře.

Napoleon Bonaparte
Letos si připomeneme 250. výročí narození Napoleona Bonaparte (narozen 25. srpna 1769). Spisovatelka a lektorka Dana Šimková, v dobovém kostýmu, nám představila osobnost slavného vojevůdce. Přednáška se konala 3. dubna 2019 a byla doplněna promítáním ukázek z historických filmů a byla určena pro širokou veřejnost.

Velikonoce v knihovně
Tvořivá dílnička spojená se čtením o lidových zvycích a tradicích a veselých velikonočních příběhů proběhla v oddělení pro dětské čtenáře pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Lekce informační výchovy
Vysvětlení základních pojmů – jak vzniká kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, co je knihovna, uspořádání fondu v knihovně x pořádek v domácí knihovničce, půjčovní doba a knihovní řád, na závěr praktická hra na půjčování v knihovně. Určeno pro žáky 1. tříd základních škol.


Březen 2019

Březen – měsíc čtenářů 2019
Březen je již tradičně měsícem čtenářů, letos proběhl 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti (vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Kojetínská knihovna letos hledala a ocenila nejlepšího čtenáře – muže roku 2019 a nejlepšího dětského čtenáře. V rámci měsíce čtenářů uspořádala kojetínská knihovna několik akcí. Nejzajímavější byla bezesporu interaktivní beseda „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ pro žáky 1. a 2. tříd základních škol se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Autorka seznámila děti se vznikem knihy, přečetla ukázky svých pohádek a příběhů, zapojila je do připravených her a tím názorně ukázala, jak jsou knihy různorodé a že z nich mohou všichni čerpat poučení i zábavu.

Holky s voctem
S humorem o životě jaký je… Příjemnou „Literární hodinku“ jsme strávili s klienty CSS a Domu sv. Josefa v Kojetíně. Tentokrát jsme představili nadanou, současnou, českou spisovatelku a novinářku Kláru Mandausovou. Píše ze života a o životě. S obdivuhodnou lehkostí a humorem se dělí se svými čtenáři o vlastní příběhy a nebojí se sebeironie. Její tvorba spolehlivě pobaví ženy i muže.

Lekce informační výchovy
Žáci 3. tříd základních škol se dozvěděli vše o knize a jejich částí,  základní žánrové a tematické rozdělení literatury, uspořádání beletrie a naučné literatury.

Bohové starověkého Egypta
Jednalo se o vědomostní soutěž pro Klub malých čtenářů z Polkovic.

Noc s Andersenem 2019
Ve dnech 29.–30. března 2019 proběhl 19. ročník celostátní akce „Noc s Andersenem“, která je zaměřena na podporu dětského čtenářství. V naší knihovně se konala už pošesté a byla určená pro děti 1.–4. tříd základních škol, které jsou aktivními čtenáři naší knihovny. Zahájení Noci proběhlo za účasti místostarosty města Kojetína Miloslava Oulehly, který přišel děti pozdravit, popovídat si a také předčítat. Hlavními letošními tématy byly:  Andersen známý – neznámý, kdy jsme si připomněli autorovy u nás zcela neznámé pohádky (např. kniha „Při nejzazším moři“), 70. výročí nakladatelství Albatros s jeho kmenovými autory – např. E. Petiška, F. Nepil, P. Sís, O. Sekora a další. Jejich tvorba nás inspirovala při hrách, soutěžích a výtvarné dílničce. Nechyběla ani tradiční „stezka odvahy“. V sobotu, po snídani, okolo osmé hodiny za doprovodu rodičů se děti rozcházely domů. Noc se velmi vydařila a moc se těšíme na další!

Foto: https://knihovna-kojetin.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2019


Únor 2019

Zachráněný dědeček
S literární besedou na motivy stejnojmenné knihy Štěpána Zavřela jsme potěšily děti v mateřských školách.

Valentýnské přáníčko
V tvořivé dílničce si děti ze školních družin a „Klubu malých čtenářů z Polkovic“ vyrobily záložky do knih.

Knihovnické minimum
V únoru se předškolní děti z Mateřské školy Polkovice poprvé seznámily s knihovnou.


Leden 2019

Josífku, k noze!
Literární beseda s knihou Daniely Krolupperové, oblíbené dětské autorky, byla připravena pro žáky 2. tříd základních škol.

Tříkrálové čtení
V oddělení pro dětské čtenáře proběhlo sdílené čtení inspirované knihou „Příšerné příběhy vánoční“ od Chrise Priestleyho pro školní družiny a „Klub malých čtenářů z Polkovic“.

Lekce informační výchovy
Žáci 4. tříd základních škol navštívili knihovnu, tentokrát dostali informace o on-line katalogu knihovny, základním vyhledáváním. Nechyběla praktická cvičení.

Novoroční setkání dobrovolných knihovníků střediska Kojetín
Setkání všech knihovníků střediska proběhlo 23. ledna 2019 v kavárně VIC Kojetín.