Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny v Kojetíně

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

1. V souladu se zřizovací listinou Městského kulturního střediska v Kojetíně a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).

2. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

1. Městská knihovna i její pobočka v místních části Kovalovice jsou knihovnami základními.

2. Knihovna zabezpečuje všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Veškerou svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby:
aa) půjčování v budově knihovny (v půjčovnách a studovně) – prezenční půjčování
ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování
b) meziknihovní služby
c) cirkulační služby
d) reprografické služby
e) informační služby:
ea) poradenská služba – informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
eb) bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru
ec) přístup na internet
ed) konzultační služba
f) elektronické služby
g) propagační služby:
ag) pořádání instruktáží o knihovně a jejím využívání
bg) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

3. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, za reprografické služby, podíl na poštovném za odesílání knih, zapůjčených prostřednictvím MVS, manipulační poplatky.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční Poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření a uhrazením registračního poplatku – viz. Ceník

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Čtenář může uvést své povolání nebo školu – ke statistickým účelům.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3 podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Při jejich zpracování postupuje podle Směrnice o ochraně osobních údajů, která je přílohou tohoto KŘ. Svým podpisem na přihlášce čtenář potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny.

Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

4. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon)

III. Výpůjční řád

Čl. 7 Způsoby půjčování

1. Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního knihovního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Žádá-li uživatel knihovní dokument, který knihovna nemá ve svém fondu, může mu jeho vypůjčení knihovna zprostředkovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Uživatel v tomto případě hradí poštovné a další výlohy podle Ceníku předem. Požádá-li půjčující knihovna o finanční úhradu vzniklých nákladů, je povinností čtenáře tyto uhradit v plné výši. Knihovní dokumenty se v rámci MVS půjčují na jeden měsíc, případně na dobu stanovenou půjčující knihovnou.

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování

1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 7 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření rasistické, fašistické, pornografické literatury apod.)

Čl. 9 Postupy při půjčování

1. Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše pět svazků, resp. položek.

2. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu. Žádá-li stejný dokument více uživatelů, stanoví se pořadí podle data podání objednávky.

Požaduje-li uživatel knihovní dokument, který je vypůjčen jiným čtenářem, může si požádat o rezervování tohoto dokumentu osobně nebo prostřednictvím on-line katalogu. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna uživateli oznámí, že si rezervovaný knihovní dokument může vyzvednout (pošta, e-mail, SMS). Knihovna nesděluje adresy čtenářů ani předpokládanou dobu vrácení knihovního dokumentu.

Čl. 10 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je stanovena na 30 dnů. Může být prodloužena ještě dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

3. Prodloužení standardní výpůjční lhůty lze provést pouze na výslovnou žádost uživatele, který má dokumenty vypůjčeny, a to až o 30 dnů / 14 dnů podle druhu půjčeného dokumentu. Uživatel si může své výpůjčky prodloužit sám prostřednictvím svého čtenářského konta přihlášením se do  on‑line katalogu umístěných na  internetu. Požadavku na prodloužení lze vyhovět jen v případě, že o knihovní dokument nežádá jiný uživatel. V tomto případě je výpůjční doba prodloužena pouze o 2 dny nad standardní výpůjční dobu, a to maximálně jedenkrát. V rámci této doby musí čtenář vypůjčenou publikaci, na kterou je rezervace provedena, vrátit, aby se vyhnul placení sankčních poplatků za pozdní vrácení vypůjčených dokumentů.

Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 12 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj celou dobu, kdy má dokument půjčen.

2. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek za upomínku.

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13 Cirkulační služby

Knihovna poskytuje cirkulační služby na základě podmínek, které stanovuje smlouva mezi MěKS a zainteresovanými obcemi.

Čl. 14 Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s práv. předpisy.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 15 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 16 Zálohy, kauce a placení předem

Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Po řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

Čl. 17 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit upomínací poplatek.

2. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucího knihovny) následuje vymáhání právní cestou.

3. Za ztrátu a vystavení duplikátu čtenářského průkazu uživatele, ztraceného v období jeho platnosti, se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 18 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č.509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“

2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality

b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu

c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
ca) cena dokumentu
cb) u knih navíc poplatek za nové knihovnické zpracování

3. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6.2016.

4. Současně pozbývá platnosti Knihovní řád z 1. 6.2015.

5. Aktuální Knihovní řád, včetně všech jeho příloh a Ceníku za poskytované služby je vyvěšen na každém pracovišti knihovny určeném pro veřejnost nebo je dostupný ke stažení na www stránkách knihovny www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Kojetíně.

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

3. Dodatek ke Knihovnímu řádu MěK MěKS V Kojetíně – oddíl I. Základní ustanovení, čl. 3 veřejné knihovnické a informační služby, bod 3.