Kojetínský zpravodaj

Všechna čísla Kojetínského zpravodaje jsou dostupná v archivu:

Archiv Kojetínského zpravodaje


Informace o periodiku

 • Kojetínský zpravodaj, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Města Kojetín,
 • povoleno Ministerstvem kultury pod evid. číslem MK ČR 12649,
 • vychází jednou měsíčně  - vždy 1. týden v měsíci,
 • vychází v nákladu 650 ks o velikosti A4,
 • cena 12 Kč/ks,
 • všechna čísla jsou uveřejněna na stránkách Městského kulturního střediska Kojetín a města Kojetín,
 • má regionální působnost - čtrnáct obcí Mikroregionu Střední Haná,
 • uzávěrka každého čísla je do 20. předešlého měsíce,
 • blahopřání, vzpomínky, vítání občánků zveřejňujeme zdarma,
 • inzerce je zveřejněna dle ceníku.

Grafická úprava a sazba

Městské kulturní středisko Kojetín - Hana Svačinová

Tisk

Vydavatelství Brázda Břeclav

Kde zpravodaj zakoupíte

 • Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
 • MěKS Kojetín - Sokolovna, nám. Republiky 1033, Kojetín
 • Městská knihovna MěKS Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetžín
 • Potraviny Dobrůtky od Verunky, nám. Republiky, Kojetín
 • Potraviny DO LABUŽ, Masarykovo náměstí 54, Kojetín
 • Potraviny, ulice Padlých hrdinů, Kojetín
 • Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45